Skolas vēsture

Rīgas Ezerkrastu vidusskola (kopš 2003.gada 1.augusta), bijusī Rīgas 2. pagarinātās darba dienas skola, dibināta 1963.gadā.

1978.gada 1.septembrī atklāja jauno skolas ēku P.Dauges ielā 27 (tagad- Hipokrāta ielā). Skolā strādāja 135 skolotāji un pagarināto grupu audzinātāji, skolā mācījās apmēram 2000 skolēni.

1985.gadā uzcēla skolas ēku Malienas ielā 89. Toreiz skolā mācījās 920 skolēni latviešu un krievu plūsmās.

Tagad, 2010.gadā, skolā mācās 428 skolēni un viņus māca 50 skolotāji. Kopš 1992. gada skolas direktore ir Menāde Jansone.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola kartē

Bijusī skolas ēka Annas ielā.


Skolas tradīcijas

Mūsu skola ir viena no retajām, kurā turpina darboties pagarinātās darba dienas grupas, kas dod iespēju bērniem sagatavot mājas darbus skolā un darboties interešu izglītības pulciņos. Skolēniem tas ir izdevīgi, jo skolotājs var paskaidrot nesaprasto. Vecākiem nav jāraizējas par sava bērna atrašanās vietu pēc stundām. Lai veidotu auzēkņu dzīvi harmonisku un radošu, skolas pedagogi pavada jaunāko klašu skolēnus uz estētikas skolu. Kopš 1997.gada skolā darbojas pedagoģiskās korekcijas klases, kurās mācās bērni ar pedagoģiska rakstura problēmām.

Viena no mūsu skolas pazīmēm— humānisms. Trešdienas mums ir pasākumu dienas, kurās skolā uzstājas dažādi mākslinieki. Mēs atzīmējam latviešu tradicionālos svētkus: Meteņus, Ūsiņus, Mārtiņus, Lieldienas, Ziemassvētkus. Valsts svētkus skolā ievada svētrīts, un vēlāk dodamies uz kādu no piemiņas vietām. Skola organizē ekskursijas, tiek rīkotas diskotēkas, interesantas pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas. Mēs, protams, neaizmirstam vecākus, tādēļ skolā tiek rīkotas Vecāku dienas, kurās skolēni rāda, ko iemācījušies kādā laika periodā.


Rīgas Ezerkrastu vidusskola kartē

Tautas deju kolektīva "Skudras" dejotājas


Rīkojam skolēnu darbu izstādes, kurā aktīvi līdzdarbojas interešu izglītības pulciņi.Skolā mācās lieli dejotmīļi, kas darbojas gan tautisko deju, gan arī moderno deju kolektīvos. Lepojamies ar skolēnu augstajiem sasniegumiem florbolā.

Skolas darbu vada direktore un viņai palīdz Skolēnu padome. Skolēnu padomē piedalās 2 skolēni no katras klases (5.-12.kl.). Skolēnu padomi ievēl uz 1 gadu, arī tās priekšsēdētāju. Skolēnu padome sanāk otrdienās, lai apsprietu un izlemtu skolēnus interesējošos jautājumus. Skolēnu padomē valda demokrātija, jo tirk uzklausīti un risināti visu skolēnu jautājumi un ierosinājumi. Mūsu skolā visus gadus darbojas Skolas padome, kura risina jautājumus par skolas darba optimālu organizāciju. Skolā patlaban darbojas 5 licencētas izglītības programmas, tajā skaitā vakara klses, piedāvājam interešu izglītības programmas.

Izvēle par labu Rīgas Ezerkrastu vidusskolai


Rīgas Ezerkrastu vidusskola kartē

Neliela daļa no florbolā izcīnītajiem kausiem


Mūsu skola ir viena no retajām, kurā turpina darboties pagarinātās darba dienas grupas, kuras dod iespēju bērniem sagatavot mājas darbus skolā.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi.

Pieredzējuši pedagogi vada pilnas dienas sagatavošanas grupas (5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma)

Vakarskola darbu sāk plkst.18.00.

Vakarskolas audzēkņu bērnus labprāt vakara stundās uzņems mūsu rotaļistaba.

Pieredzējuši pedagogi vada pilnas dienas sagatavošanas grupas (5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma)

Mācoties mūsu skolā ir iespējas spēlēt florbolu kaut katru dienu. Nodarbības vada Latvijas U-19 izlases treneris Jurijs Fedulovs.