Uzņemšanas noteikumi pamatskolā

1. Pamats izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir 2005.gada 1.novembra MK noteikumi Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”. Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti: sekmju izraksts, liecība (stundu kavējumi), pase.

3. Ja izglītojamo ir vairāk nekā paredzēts uzņemt, tad ņem vērā vidējo atzīmi sekojošos priekšmetos (latviešu valoda un literatūra, matemātika, angļu valoda, vēsture, ģeogrāfija, bioloģija).

4. Dokumentus pieņem un noformē lietvede, ar izglītojamajiem veic pārrunas direktors.